Chrzest

1. „Proszę Księdza, chcemy ochrzcić nasze dziecko…”

Kościół udziela chrztu dzieciom na podstawie wiary rodziców – wtedy, kiedy dla nich ważne jest życie wiarą i praktykowanie jej oraz pielęgnowanie relacji z Jezusem.
Minimum, żeby przekazać wiarę jest uczestnictwo w niedzielnej Mszy i codzienna modlitwa.

Prawo kanoniczne mówi: „Rodzice przed innymi mają obowiązek słowem i przykładem formować dzieci w wierze i praktyce życia chrześcijańskiego. Podobny obowiązek spoczywa na tych, którzy zastępują rodziców oraz na chrzestnych /Kan 774 § 2/.

Zatem – prosząc o chrzest dla dziecka ważne jest to, żeby rodzic sam praktykował – dając nadzieję na chrześcijańskie wychowanie swojego dziecka przede wszystkim przez słowo i przykład swojego życia.

2. „Kto może być chrzestnym?” – bardzo często zdarza się, że rodzina wybiera na chrzestnego kogoś, kto jest dobrym znajomym, przyjacielem rodziny, wujkiem – ale czy to wystarczy? Czego oczekuje Kościół od chrzestnego?

Chrzestny ma „pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki” /kan. 872/.

 

Warunki, które ma spełniać chrzestny:

1 jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2 ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3 jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4 jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5 nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Bardzo istotny jest punkt 3 – „prowadzić życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji” chrzestnego – to znaczy być wzorem życia chrześcijańskiego: modlić się, uczęszczać na coniedzielną Eucharystię, przyjmować Komunię Św. (stąd nie mogą być chrzestnymi osoby żyjące ze sobą bez sakramentu małżeństwa – w stanie grzechu, bez możliwości uzyskania rozgrzeszenia do czasu rozwiązania tej sytuacji) – innymi słowy – chrzestny jest kimś, kto ma być dla dziecka wzorem tego jak miałby żyć chrześcijanin.

Na początku obrzędu chrztu ma miejsce ważny dialog z rodzicami i chrzestnymi:

„Prosząc o chrzest dla waszego dziecka przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłował Boga i bliźniego, jak nauczył nas Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku?”

Rodzice odpowiadają: „Jesteśmy świadomi”.

Kapłan zwraca się do rodziców chrzestnych:

A wy, rodzice chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu obowiązku?”.

Rodzice chrzestni odpowiadają: „Jesteśmy gotowi”.

Tak rodzice, jak chrzestni obiecują wtedy publicznie – Bogu, dziecku i obecnym w kościele, że sami będą prowadzić życie zgodne z zasadami wiary – pilnując zwłaszcza niedzielnej Mszy.
Ważne, żeby słowa te były prawdą – są przysięgą.

Kandydat na chrzestnego powinien mieć zaświadczenie z parafii do której uczęszcza na niedzielną Mszę, że jest praktykującym katolikiem – i jest gotowy podjąć się tego zadania, które ma wpływ na jego zbawienie – i zbawienie dziecka dla którego będzie wzorem wiary.

Myślę, że wierzącym nie trzeba przypominać, że nie tylko przed chrztem należy skorzystać z sakramentu pokuty, by móc ofiarować Komunię Św. w intencji dziecka.

Uwaga! Zaświadczenia dla kandydatów na chrzestnych nasza polska personalna parafia wydaje osobom, 1.) które należą i 2.) regularnie praktykują, a także 3.) wezmą udział w katechezie przedchrzcielnej.

3. Katecheza przed chrztem

Prawo kościelne mówi, że „Sprawowanie chrztu powinno być odpowiednio przygotowane, dlatego:

2 rodzice dziecka chrzczonego, jak również chrzestni, powinni być należycie pouczeni o znaczeniu tego sakramentu i o związanych z nim obowiązkach. Proboszcz winien osobiście lub przez innych zatroszczyć się, ażeby rodziców właściwie przygotować pasterskimi pouczeniami a także wspólną modlitwą (…) /Kan. 851/. Stąd – prosząc o chrzest dla dziecka czy chcąc być chrzestnym – należy wziąć udział w katechezie.

W naszej parafii odbywa się ona w III sobotę miesiąca o 17:30 w kościele Our Lady of Lourdes (CF14 2QQ) trwającej ok. 45 minut.

Nasza parafia jest parafią personalną – zatem należą do niej osoby, które złożyły formularz przynależności (do pobrania).

Rodzice proszący o chrzest dla dziecka proszeni są o pobranie formularza prośby o chrzest i wypełnienie przy  pogrubionych punktach (czyli oprócz nr 1,6, 8 i 10) oraz dostarczenie na katechezę przedchrzcielną.